ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-10-27
    ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠥᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ   ᠲᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠯᠳᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ   ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠩᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ  ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠥᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠮᠡᠣᠨᠡᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ  ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃        ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ       1.ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠣᠯᠡᠡ ᠲᠥᠮᠡᠡᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠠ ᠬᠥᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂  ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠡ ᠥᠭᠴᠣ᠂ ᠣᠯᠡᠡ ᠲᠥᠮᠡᠡ   ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠠᠠ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠥᠷᠢᠮ  ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        2. ᠡᠮ ᠪᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠣᠯᠡᠡ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠥᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂  ᠵᠠᠬᠦᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠡᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠣ᠂  ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        3. ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠬᠥᠴᠣ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠡ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠠᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃        4. ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ  ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠡᠡ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢ   ᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ  ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠡ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ   ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃        5. ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ  ᠨᠢ  ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ᠂  ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ        ᠣᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠡ  ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠡᠡᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠬᠥᠴᠣ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ  ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠥᠷ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ  ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃        ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ         1. ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ  ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ  ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠡᠯ  ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃        2. ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠴᠤᠭ ᠰᠥᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ  ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠡ ᠬᠠᠪᠣᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠠ ᠲᠣᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ  ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃  ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        3. ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠵᠣ  ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠰᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠡ  ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ  ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠃           4. ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠡᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠳᠣᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ  ᠲᠠᠢ  ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ  ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠱᠥᠬᠦᠪᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号