ᠮᠥ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ 600 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ
  
2017/11/23
    10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29   ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠯᠴᠢᠷ 
ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠰᠢᠶᠠᠩ   ᠵᠦᠩ
ᠴᠧᠩ ᠫᠦ᠋ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ
ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ     ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠢᠷ
ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ 15 ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠮᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ
ᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 
ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠨᠡᠨ
ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ
ᠲᠤᠰ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 600
ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃  
 
  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号