《 ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ 》APP ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ
  
2018/6/12
《ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ》ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ  APP ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ 《ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ》ᠬᠤᠨᠢᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠲᠸᠭ᠍ᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠹᠲ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
《ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ》APP ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 300 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠮ᠂ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠮᠠᠯ  ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠵᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ   ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠃
 
   
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号