ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ
  
2018/6/14
   ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ 》APP ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠰᠤᠹᠲ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠡᠨ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯ  ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ‍ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠳᠤᠯᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠵᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯ    ᠡᠮ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

   ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠹᠲ  ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ 

ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ  ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠦᠭᠦᠮ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ( ᠴᠢᠷᠮ᠎ᠠ )

 
  ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号