ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ
  
2018/6/14
   ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ  ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ

ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ

ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 70 ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

   ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠡ ᠤᠯᠠᠨ᠃

ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 5 ᠠᠴᠠ

ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠨᠭᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ

ᠨᠠᠶᠢᠵᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ

ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 22% ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠵᠡ ᠨᠦᠬᠦᠳ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ

ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ

ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ

ᠶᠤᠮ᠃

    ᠪᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠰᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠃ ᠶᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠬᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ᠂

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠲᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ

ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂

ᠪᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠬᠦ

ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠴᠠ 20%

ᠦᠨᠳᠦᠷ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠯ

ᠪᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ 90 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠯ 85 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠴᠠ

ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃

   ᠬᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 18 ᠵᠢᠯ

ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠩ ᠤᠷᠳᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ

ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ

ᠲᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

   ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂

ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠯ 

ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ

90% ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦᠮ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰ

ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ

ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠨᠦᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 8 ᠴᠠᠭ

ᠤᠨᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 4

ᠴᠠᠭ ᠯᠠ ᠤᠨᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠ

ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ

ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠵᠤ

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ᠃

 
  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号